ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

การฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติด ลูกเสือ ? เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายราชัน คำบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติด ลูกเสือ?เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะ ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ?เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ?เนตรนารี เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อยาเสพติด สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม