ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
          ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    พันธกิจ
          1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
          2) จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักสูตร
          3) ส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญา
          4) ส่งเสริมการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          5) พัฒนาระบบบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

     เป้าประสงค์
          1) ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
          2) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
          3) ผู้เรียนร่วมสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
          4) ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
          5) โรงเรียนจัดระบบการบริหารงานโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
          6) โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

   ยุทธศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
                                กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                                กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                                กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะตามหลักสูตร
                                กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถสู่ความเป็นเลิศ 
                                กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
                                กลยุทธ์ ที่ 2  สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
                                กลยุทธ์ ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
           ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                                กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
                                กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                                กลยุทธ์ ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
                                กลยุทธ์ ที่ 2  ส่งเสริมระบบประกันสุขภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
                                กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน