ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

สรุปยอดการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565

รายงานการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

ประจำปีการศึกษา 2565


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ รวมทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
9 มี.ค. 65 5 1 6 1 - 1 6 1 7
10 มี.ค. 65 1 - 1 - 1 1 1 1 2
11 มี.ค. 65 5 11 16 - - - 5 11 16
12 มี.ค. 65 6 3 9 - - - 6 3 9
13 มี.ค. 65 6 2 8 3 - 3 9 2 11
รวม 23 17 40 4 1 5 27 18 45

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  เขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ รวมทั้งหมด
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
9 มี.ค. 65 10 13 23 - 3 3 10 16 26
10 มี.ค. 65 1 8 9 - - - 1 8 9
11 มี.ค. 65 1 1 2 - - - 1 1 2
12 มี.ค. 65 3 - 3 - - - 3 - 3
13 มี.ค. 65 1 2 3 - - - 1 2 3
รวม 16 24 40 0 3 3 16 27 43
9 มี.ค. 65 | รับชม : 42 ครั้ง