ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

OIT ประจำปี 2565

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ยินดีต้อนรับสู่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ประจำปีงบประมาณ 2565

ตารางข้อมูลตัวชี้วัด OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ข้อที่

ข้อมูล

 URL

หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 
ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างหน่วยงาน
 

O2

ข้อมูลผู้บริหาร
 

O3

อำนาจหน้าที่
 

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

 

O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

https://bp62.thai.ac/home/info/5/

 

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://bp62.thai.ac/home/info/40/

 
 การประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://bp62.thai.ac/home/all-news/

https://bp62.thai.ac/home/all-newsletter/

 
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A  (ช่องทางการสอบถามข้อมูลและข้อสงสัย)

https://groups.google.com/forum/#!forum/bp63

 

O9

Social Network

https://bp62.thai.ac/home/

https://web.facebook.com/โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 การดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การบริหารงาน/

ส่วนแผนดำเนินงาน ข้อที่ 1

O11

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.secondary35.go.th/การบริหารงาน/

ส่วนแผนดำเนินงาน ข้อที่ 2

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การบริหารงาน/

ส่วนแผนดำเนินงาน ข้อที่ 3

 การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://www.secondary35.go.th/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ/

 
 การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

http://www.secondary35.go.th/การบริหารงาน/

ส่วนการให้บริการ ข้อที่ 1

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://bp62.thai.ac/home/

ส่วนการให้บริการ ข้อที่ 2

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://www.secondary35.go.th/การบริหารงาน/

ส่วนการให้บริการ ข้อที่ 3

O17

E-Service


http://www.secondary35.go.th/
 

เมนูด้านซ้ายหัวข้อ E-Service

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://www.secondary35.go.th/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป/

ส่วนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อที่ 1

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

http://www.secondary35.go.th/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป/

ส่วนรายงานการใช้จ่ายรายไตรมาส ข้อที่ 1-3

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://www.secondary35.go.th/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป/

ส่วนรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี ข้อที่ 1

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/1CDA3d-nP0kbjAADt4pD0WdVJq-slmgTd/view?usp=sharing

ส่วนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ข้อที่ 1

O22

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.secondary35.go.th/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป/

ส่วนประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

https://drive.google.com/file/d/1F2_c1GvNMib6LEkLAK2jgzuE2xwhcxzT/view?usp=sharing

ส่วนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1vaJjpB9DNI_zQeDKeFo9oGUDP9BurSsF/view?usp=sharing

ส่วนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/file/d/1eiY-bOUfyiY-oyx_MBaMMmy9RZnn0EUZ/view?usp=sharing

 

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/file/d/1_LPeLC41kEjd9gOxO67lJkAg6xf02zey/view?usp=sharing

 

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://bp62.thai.ac/home/info/46/

 

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.secondary35.go.th/การส่งเสริมความโปร่งใส/

ส่วนแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://bp62.thai.ac/home/

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การส่งเสริมความโปร่งใส/

ส่วนข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://bp62.thai.ac/home/complaint/

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://www.secondary35.go.th/การส่งเสริมความโปร่งใส/

ส่วนการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://drive.google.com/file/d/1QBIHUbYZEOUbNW8qQAVbsG4_NHx_I26Y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1H6bj9PzZxfyqokXJlCB9xLem97eAldi_/view?usp=sharing


 

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/07/boss-part-transparent-62.pdf

ส่วนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 1

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 2

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 1

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 2

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

http://www.secondary35.go.th/การดำเนินการเพื่อการป้/

ส่วนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 3

 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

http://www.secondary35.go.th/มาตรการป้องกันการทุจริ/

ส่วนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ข้อที่ 1

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

http://www.secondary35.go.th/มาตรการป้องกันการทุจริ/

ส่วนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ข้อที่ 2

 


เข้าดู : 10018 ครั้ง