ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

การฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติด ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายราชัน คำบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติด ลูกเสือ?เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะ ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ?เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ?เนตรนารี เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อยาเสพติด สร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม