ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่  9 มกราคม  2523  โดยให้ชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม”  โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้                  
                   เมื่อ พ.ศ. 2515  สภาตำบลบ้านแป้น  มีนายนวล  กองศรี  กำนันตำบลบ้านแป้น  นายดำรง  อินทพันธ์  แพทย์ประจำตำบล  และนายทองคำ  ตุงคณาทร  ได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการสภาตำบล เกี่ยวกับการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบล เพราะเห็นว่าในแต่ละปี มีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนมาก  ที่พอมีเงินจะเดินทางไปเรียนโรงเรียนในตัวจังหวัด  บางรายที่ไม่มีเงินพอก็ไม่สามารถไปเรียนได้ เพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง  ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการและพร้อมที่จะดำเนินการในการจัดหาที่ดินเพื่อก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนที่ผู้ปกครอง  มีฐานะยากจน รวมทั้งจะมีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ของท้องถิ่นโดยต้องการให้โรงเรียนได้เป็นแหล่งถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งมีอยู่มากมาย  ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไป  จึงได้นำเรื่องเสนอ นายพงษ์สุวรรณ ณ ลำพูน  นายอำเภอเมืองลำพูนในขณะนั้น  และได้รับความเห็นชอบ  จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดำเนินการหารายได้ซื้อที่ดิน จนสามารถซื้อที่ดินจำนวนหนึ่งบริเวณด้านทิศเหนือโรงเรียนตำบลบ้านแป้น
                   พ.ศ.  2518  นายอำเภอเมืองลำพูน ได้เชิญนายธานินทร์  กรัยวิเชียร  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มาดูสถานที่  พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
                   พ.ศ. 2519  สภาตำบลบ้านแป้น  ได้อนุมัติเงินภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปีงบประมาณ 2520  จำนวน 40,000 บาท รวมกับเงินบริจาค  และจากการหารายได้ของคณะกรรมการ  สามารถซื้อที่ดินได้จำนวน  17  ไร่เศษ  และทำการล้อมรั้วลวดหนาม เพื่อแสดงแนวเขตที่ตั้งของโรงเรียนไว้
                   พ.ศ. 2523 กรมสามัญศึกษา จึงได้มีประกาศ ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2523 ให้เปิดโรงเรียน   มัธยมศึกษาประจำตำบล ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม”  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านแป้น และตำบลเหมืองจี้ และเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นต้นมา  โดยมีนายสุบรรณ  จันทร์คุณา  ศึกษาธิการอำเภอเมืองในขณะนั้น ดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียนทั้งหมด 115 คน  เป็นนักเรียนชาย 61 คน นักเรียนหญิง 54 คน
                   วันที่ 1 มิถุนายน 2523  กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสุวรรณ  ปัญญาปิง  ครูใหญ่โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม  มีครูปฏิบัติการสอน จำนวน 5 คน
                   วันที่ 18 มิถุนายน 2528  กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งให้ว่าที่ ร.ต.ธวัช โสมภีร์  ย้ายจาก โรงเรียนแม่ตืนวิทยา   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
                   วันที่ 29 มีนาคม 2528  ก.ค. ได้อนุมัติตำแหน่งโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
                   ปีงบประมาณ 2529  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 4 )
                   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 มีคำสั่งให้ ว่าที่ ร.ต.ธวัช  โสมภีร์  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนป่าซาง  และให้นายภูชิชย์  อาจอง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา มาดำรงตำแหน่งแทน
                   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2537  นายภูชิชย์  อาจอง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  และให้ว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์  ใจสุนทร  จากโรงเรียนแม่ตืนวิทยามาดำรงตำแหน่งแทน
                   วันที่ 25 ธันวาคม 2545 มีคำสั่งให้ ว่าที่ ร.ต.ธวัช  โสมภีร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง มาดำรงตำแหน่งแทน  ว่าที่ ร.ต. วีรพงศ์  ใจสุนทร   ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง
                   วันที่ 1 ตุลาคม  2551 ว่าที่ ร.ต.ธวัช  โสมภีร์  เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  โดยมี     นางช่อผกา  เอี้ยวเหล็ก  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
                   วันที่ 1 กรกฎาคม 2552  นายศุภชัย  ปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2557
          30 2557  27 2560
                   วันที่ 2 สิงหาคม  2560 นายพีรศักดิ์  พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม รักษาการใน
          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
                   วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายธีระศักดิ์  แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
                   วันที่  7 ตุลาคม 2564 นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน