ฟรี
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
  256 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย วงค์คม ครูผู้ช่วย
2 นายราชัน คำบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
3 นายพีรศักดิ์ พรหมนิล ครูชำนาญการพิเศษ
4 นายศมพล ปราบสมรชัย ครูชำนาญการพิเศษ
5 นายวันคำ ไทยกรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
6 นายชัยรุจน์ กาวิชัย ครูชำนาญการ
7 นายศราวุฒิ มินธง ครูชำนาญการ
8 นายบรรเจิด คุรุกิจ ครู
9 ว่าที่ ร.ต.ชนินทร์ นาคอินทร์ พนักงานราชการ
10 นายวิทยา กันทะวงศ์ ครูอัตราจ้าง
11 นายไพศาล ก้อนใจ ครูอัตราจ้าง
12 นายอภิชาติ ก๋าจา ครูอัตราจ้าง
13 นายวรินทร ณ ลำพูน
14 นายธวัชชัย เสนเสาร์
15 นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
16 นางยุวดี พรหมนิล ครูชำนาญการพิเศษ
17 นางยาใจ ทาแป้น ครูชำนาญการพิเศษ
18 นางปรีญา แสงศรีจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
19 นางศิราพร พุฒิเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ
20 นางบุญจันทร์ อินทรีย์ ครูชำนาญการพิเศษ
21 นางพรพิมล ณะลุนลี ครูชำนาญการ
22 นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา ครูชำนาญการ
23 นางสาวเจนจิรา แก้วมามือ ครู
24 นางสาวสุประวีณ์ สังสถิตย์ ครูผู้ช่วย
25 นางสาวธิดาพร บุญฟู ครูผู้ช่วย
26 นางสาววรรณิการ์ ศรีวิชัยแก้ว ครูอัตราจ้าง
27 นางสาวเบญจมาศ จักขุเรือง ครูอัตราจ้าง
28 นางสาวชลทิชา ปาระมี ครูอัตราจ้าง
29 นางสาววิจิตรา ทันสม ครูธุรการโรงเรียน
30 นางสาวณัฐพร พวงมาลัย
31 นางสาวอัจฉรา ตุ้ยฉาย
32 นางสาวกัลยานี ชัยวินิจ
33 นางสาวพัชรพร โง่ยเตจา